ZWROTY I REKLAMACJE URBAN-JUNGLE.PL

Zwrotu zamówienia lub jego części należy dokonać pod niżej wskazany adres:

 • Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie

1. REKLAMACJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane

 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać:

 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) co może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia lub na prośbę Sprzedawcy tytułem oględzin dostarczy wadliwy towar pod adres: Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie, po uprzednim uzgodnieniu formy i kosztów wysyłki ze Sprzedawcą.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, 14 dni kalendarzowych w przypadku rękojmi.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia rozpatrzenia reklamacji Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy wraz z towarem, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Urban Jungle oferując produkt dekoracyjny w wielu egzemplarzach i produkt wykonania ręcznego zastrzega: donice – wykonywane ręcznie w danej partii mogą mieć zmienny kształt i różne odcienie, wybarwienia, pozostające w sprzedaży pod jednym typem produktu; artykuły dekoracyjne, podłoża – mogą się różnić między sobą, m.in granulacją, stopniem zmieszania, wybarwieniem, pozostając w sprzedaży pod danym rodzajem towaru. Wszystkie wymienione w niniejszym punkcie cechy nie stanowią błędu w opisie i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji towaru.

2. ODSTAPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy poinformować nas o swojej decyzji składając oświadczenie (może to być pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Oświadczenie można przesłać na adres:

 • Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie
 • mailem na adres: kontakt@urban-jungle.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy pismo z danymi takimi jak Państwa imię, nazwisko, nazwa towaru, data transakcji i adres konta bankowego, na które mamy zrobić zwrot.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jakie ponieśli Państwo w związku z zakupem towaru, o ile w zamówieniu znajdował się tylko zwracany towar nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi klient.

Zwrot przelejemy na podane przez Klienta konto. Warunkiem otrzymania zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas towaru lub dowodu jego odesłania.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym otwarte nawozy lub podłoża);
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje również podmiotowi innemu niż Konsument. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie będzie uprawniało do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Innymi słowy – umowa, od której będzie można odstąpić, nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w których działa dany przedsiębiorca traktowany jako konsument.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta pozwala przedsiębiorcom na odstępowanie od umów zawieranych na odległość, ale tylko pod warunkiem, że prowadzą oni własne działalności gospodarcze. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza niestety możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorcy uprawnieni do odstępowania od umów zawieranych na odległość mogą skorzystać z tego prawa w terminie 14 dni od chwili odebrania towaru lub wykonania zamówionej przez siebie usługi. Taki sam termin obowiązuje konsumentów, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wykonaniu przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Akceptując regulamin sklepu podczas składania zamówienia przyjmuje się że Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy oraz wyjątkach jego wykluczenia w przypadku specyficznych produktów lub produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.