REGULAMIN SKLEPU URBAN-JUNGLE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Urban-Jungle.pl, działający pod adresem: www.urban-jungle.pl, prowadzony jest przez Urban Jungle Dawid Bliżycki, z siedzibą przy: ul. Południowa 6/48 42-400 Zawiercie, działający pod numerem NIP: 6492262340, REGON: 388748172.

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Urban Jungle a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Przepisy Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Użytkownik korzystający z Serwisu (jak również zmierzający do korzystania) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik przeglądając treści umieszczone w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin, w przypadku braku akceptacji zobowiązany jest do zaprzestania przeglądania treści zawartych w Serwisie.

Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową na stronie centrumogrodniczesilesia.pl i udzielenie informacji zwrotnej przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.fabricastudiozieleni.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Urban Jungle Dawid Bliżycki, z siedzibą przy: ul. Południowa 6/48 42-400 Zawiercie, działający pod numerem NIP: 6492262340, REGON: 388748172. który prowadząc działalność gospodarczą proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Aby zamówić dowolny produkt dostępny w sklepie internetowym urban-jungle.pl należy być osobą pełnoletnią lub być osobą reprezentującą firmę. Zamówienia można dokonać zakładając lub nie zakładając konta. Należy wypełnić formularz zamówienia podając przy tym swoje prawdziwe dane osobowe (które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji).

Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący produkt (lub kilka produktów) do swojego koszyka.

Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informację o przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a ponadto podstawowe informacje identyfikujące strony i przedmiot umowy, jego cenę, a także datę dokonanej sprzedaży towaru wraz z numerem zamówienia.

W świetle prawa, zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty umówionej ceny za towar.

Przeciętny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni roboczych, jednak przy dużej ilości zamówień może trwać do 7 dni. 

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Dowód zakupu na życzenie klienta jest wysłany mailem do 15 dni od złożenia zamówienia w przypadku faktur VAT na zamówienia firmowe lub prywatne albo dołączany do przesyłki w przypadku paragonów.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

E-mail: kontakt@urban-jungle.pl

Telefon: +48 737 470 402

Adres korespondencyjny: Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie

Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

Urban Jungle oferując produkt dekoracyjny i produkt wykonania ręcznego zastrzega:

 • donice wykonywane ręcznie w danej partii mogą mieć zmienny kształt i różne odcienie, wybarwienia, pozostające w sprzedaży pod jednym typem artykułu
 • artykuły dekoracyjne, podłoża mogą się różnić między sobą, m.in granulacją, stopniem zmieszania, wybarwieniem, pozostając w sprzedaży pod danym rodzajem towaru
 • preparaty mogą się różnić wyglądem opakowania pokazanego na zdjęciu, wynikać to może ze zmiany szaty graficznej producenta.

Powyższe cechy nie stanowią błędu w opisie i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji towaru.

4. DOSTAWA

Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie urban-jungle.pl odbywa się za pośrednictwem:

 • kuriera
 • odbiór w paczkomacie InPost

Czas realizacji zamówienia w zależności od wybranego sposobu płatności liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty dla przesyłek opłacanych przelewem lub kartą płatniczą.

Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2-14 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie lub wytworzenie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

W przypadku trudności związanych z wysyłką towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Sytuacje niezależne od Sprzedawcy wpływające na wydłużenie wysyłki nie mogą być podstawą do zwrotu towaru czy reklamacji.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

Sklep urban-jungle.pl oferuje następujące metody szybkiej płatności:

 • Przelew tradycyjny, na rachunek bankowy - ING Bank Śląski 50 1050 1591 1000 0097 3956 7742; Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie
 • PayU, karta płatnicza/kredytowa

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

6. REKLAMACJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane

 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać:

 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) co może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia lub na prośbę Sprzedawcy tytułem oględzin dostarczy wadliwy towar pod adres: Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie, po uprzednim uzgodnieniu formy i kosztów wysyłki ze Sprzedawcą.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, 14 dni kalendarzowych w przypadku rękojmi.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia rozpatrzenia reklamacji Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy wraz z towarem, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Urban Jungle oferując produkt dekoracyjny w wielu egzemplarzach i produkt wykonania ręcznego zastrzega: donice – wykonywane ręcznie w danej partii mogą mieć zmienny kształt i różne odcienie, wybarwienia, pozostające w sprzedaży pod jednym typem produktu; artykuły dekoracyjne, podłoża – mogą się różnić między sobą, m.in granulacją, stopniem zmieszania, wybarwieniem, pozostając w sprzedaży pod danym rodzajem towaru. Wszystkie wymienione w niniejszym punkcie cechy nie stanowią błędu w opisie i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji towaru.

7. ODSTAPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy poinformować nas o swojej decyzji składając oświadczenie (może to być pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Oświadczenie można przesłać na adres:

 • Urban Jungle Dawid Bliżycki, Ul. Południowa 6/48, 42-400 Zawiercie
 • mailem na adres: kontakt@urban-jungle.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy pismo z danymi takimi jak Państwa imię, nazwisko, nazwa towaru, data transakcji i adres konta bankowego, na które mamy zrobić zwrot.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jakie ponieśli Państwo w związku z zakupem towaru, o ile w zamówieniu znajdował się tylko zwracany towar nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi klient.

Zwrot przelejemy na podane przez Klienta konto. Warunkiem otrzymania zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas towaru lub dowodu jego odesłania.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym otwarte nawozy lub podłoża);
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje również podmiotowi innemu niż Konsument. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie będzie uprawniało do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Innymi słowy – umowa, od której będzie można odstąpić, nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w których działa dany przedsiębiorca traktowany jako konsument.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta pozwala przedsiębiorcom na odstępowanie od umów zawieranych na odległość, ale tylko pod warunkiem, że prowadzą oni własne działalności gospodarcze. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza niestety możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorcy uprawnieni do odstępowania od umów zawieranych na odległość mogą skorzystać z tego prawa w terminie 14 dni od chwili odebrania towaru lub wykonania zamówionej przez siebie usługi. Taki sam termin obowiązuje konsumentów, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wykonaniu przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Akceptując regulamin sklepu podczas składania zamówienia przyjmuje się że Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy oraz wyjątkach jego wykluczenia w przypadku specyficznych produktów lub produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.

8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Urban Jungle informuje o możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, co w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym w ten sposób, że Klient może się z nimi zapoznać, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień przed każdym złożeniem zamówienia. Klient, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian regulaminu, podlega regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.

Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.urban-jungle.pl.

Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.